avdelinger

AVDELING HOVEDHUS

 

Avdelingen er en enhet med mennesker med utviklingshemning, samt andre funksjonsnedsettelser og epilepsi. De fleste av brukerne er rullestolbrukere, og flere kjører rullestolen selvstendig. Brukerne kommuniserer ved hjelp av tegn, kroppsspråk, egne lyder og verbal kommunikasjon. I tillegg benytter enkelte av brukerne rolltalk som kommunikasjonshjelpemiddel. Personalet kommuniserer med enkel verbal tale, understøttet med konkreter, bilder, tegn til tale og bekreftelse av brukernes egne tegn og lyder.

Personalgruppa innehar en tverrfaglig kompetanse med vernepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, sykepleier, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut. Avdelingen jobber etter prinsippene om målrettet miljøarbeid. Dette er et redskap for å sette seg mål for det arbeidet man utfører, og en metode for å nå disse målene. Hver enkelt brukers ønsker og behov defineres i samarbeid med tjenestemottaker, pårørende og andre nærpersoner. Avdelingen har fokus på opplæring, stimulering og aktivisering, og legger forholdene til rette for et godt og variert tilbud. Trivsel og gode opplevelser er et sentralt og overordnet mål for all virksomhet i avdelingen. 

Hovedmålene er å utvikle og vedlikeholde brukernes ferdigheter i forhold til:

- kommunikasjon

- fysisk aktivitet

- dagliglivets gjøremål (ADL)

- sansestimulering

- samspill med hverandre og personalet

Aktiviteter avdelingen kan tilby er bl.a. bading (i oppvarmet basseng), individuelle treningsprogram, ulike kommunikasjonsspill, aktiviteter med bryterstyring, aktivitet i sanserommet, sykling, lysstøping, sang og musikk (individuelt og i grupper), taktilstimulering (utført av berøringspedagoger) og turer. Det legges også opp til gruppeaktiviteter om brukerne profiterer på dette.