avdelinger

LAVBLOKKA

Visjon:

Alle mennesker har mulighet for utvikling og vekst, samt behov for opplevelse og det å være i samspill med andre.

Gjennom et trygt samspill synliggjøres relasjoner, kompetanse og kommunikasjon.

 

Målsetting

Målet for avdelingen er å gi et tilrettelagt tilbud ut i fra den enkelte brukers forutsetninger, bygget på deres egne interesser, erfaringer og kompetanse.

 

Overordnet mål for all aktivitet er;

Kommunikasjon og samspill.

Avdelingen har som mål å vedlikeholde og utvikle brukernes ferdigheter i kommunikasjon og samspill med hverandre og med personalet. I tillegg legger vi vekt på å gi brukerne et variert og tilrettelagt tilbud med tanke på fysisk aktivitet, kognisjon og sansestimulering.

 

Presentasjon av brukere og faglig ståsted

Brukernes funksjonsnivå, opplærings - og stimuleringsbehov er ulikt. Den enkelte bruker har derfor behov for et individuelt og fleksibelt dagtilbud som utfordrer dem, slik at kommunikasjon, samspillsferdigheter og egen mestring styrkes.

Dagsentertilbudet skal oppleves trygt og forutsigbart, samtidig som det skal gi rom for opplevelse, undring og nysgjerrighet i samspillet mellom oss og omverden.

Avdelingen har aktiviteter som; ride terapi, vannaktivitet, musikk og kultur internt og eksternt, kreativitet og formsans, matlaging i avdeling og utekjøkken, friluftsliv, fysisk aktivitet og trening i gymsal, kommunikasjonsopplæring og data. Avdelingens brukere har ansvar for arrangering av bingo, diskotek og vaffel servering som felles trivselstiltak for alle.

Avdelingen har et eklektisk fagsyn og et tverrfaglig sammensatt team.