AVDELING HOVEDHUS 

Avdelingen er en enhet med mennesker med utviklingshemning samt funksjonsvansker som sansetap, fysisk funksjonstap og epilepsi. Brukerne kommuniserer ved hjelp av tegn, kroppsspråk og egne lyder og verbal kommunikasjon. I tillegg bruker enkelte av brukerne rolltalk som kommunikasjonshjelpemiddel. 

Avdelingen jobber etter prinsippene om målrettet miljøarbeid. Dette er et redskap for å sette seg mål for det arbeidet man utfører, og en metode for å nå disse målene. Avdelingen skal med utgangspunkt i den enkelte brukers ønsker og behov for opplæring/stimulering og aktivisering, legge forholdene til rette for et variert tilbud.  Behov og ønsker defineres i samarbeid med tjenestemottaker, pårørende og andre nærpersoner. Trivsel og gode opplevelser er et sentralt og overordnet mål for all virksomhet i avdelingen.  

Hovedmålene er å utvikle og vedlikeholde brukernes ferdigheter i forhold til:

  • kommunikasjon
  • fysisk aktivitet 
  • dagliglivets gjøremål
  • sansestimulering
  •  samspill med hverandre og personalet

Aktiviteter avdelingen kan tilby er bl a bading (i oppvarmet basseng), riding, individuelle treningsprogram, ulike kommunikasjonsspill, aktiviteter med bryterstyring,  aktivitet i sanserommet og ballbasseng, sykling,  lysstøping, sang og musikk ( individuelt og i grupper), taktilstimulering (utført av berøringspedagoger) og turer i sansehagen, nærområdet og kjøreturer. Det legges opp til noe gruppeaktiviteter om brukerne profiterer på dette.  

Personalgruppa innehar en tverrfaglig kompetanse med blant annet vernepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeut.

Ved kommunikasjon og samhandling bruker personalet i tillegg til verbal tale, alternativ kommunikasjon som tegn til tale, bekreftelser med brukerens egne tegn og lyder, samt konkreter og bilder.