Vårt SAmfunnsansvar

 

MEHAYO CENTRE TANZANIA

Mehayo – Mental Handicap Youth Trust Fund - er en non profit, ikke statlig organisasjon i Morogoro, Tanzania som gir hjelp, bolig og støtte til utviklingshemmede og deres familier primært i Morogoro området, men har beboere fra hele landet. Inntektene kommer fra salg av egne produkter. Andre inntektskilder er gaver fra venner og foreninger og periodevis støtte fra internasjonale bistandsorganisasjoner. Staten Tanzania bidrar ikke med inntekter og en av de største utfordringene er å sikre stabile inntekter for videre drift.

Det hele startet i 1995 med at lærer Linda Ngido så et enormt behov for å forbedre levekårene til barn og unge med utviklingshemming, samt skape bedre forståelse for handicapet hos pårørende og i lokalmiljøet. Hun overtok en stor eiendom og begynte å bygge opp et hjem og aktivitetssenter for utviklingshemmede på frivillig basis.

Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter (SRRD) har sammen med andre siden 2004 bidratt med å bygge opp stedet både faglig og organisatorisk. Det vi har sett som den største utfordringen i disse årene er mangelen på kontinuitet av de frivillige medarbeiderne. Vi har i samråd med Linda Ngido valgt at vår økonomiske støtte skal øremerkes lønn. Dette har nå medført en fast stab på 16 personer på Mehayo.

Vi anser dette som et viktig solidaritetsarbeid, samtidig som vi gjennom samarbeidet har hatt nytte av gjensidig erfaringsutveksling.

 

PRAKSISPLASSER

Det som er viktig for oss er å bidra til at mennesker som har stått utenfor arbeidslivet får en mulighet til å komme tilbake. Det er også viktig å rekruttere egnede personer. Målet med praksisplassen er at kandidaten får opplæring, erfaring og referanse som kan styrke personens muligheter mot en ordinær jobb. Gjennom praksis får kandidaten også prøvd/erfart om dette yrket er noe de trives i. Vi tenker alltid over brukernes behov før vi sier ja til praksisplass. 

 

LÆRLINGPLASSER

RRD har vært en lærlingsbedrift siden 2014. For tiden har vi tre flotte lærlinger. Lærlingen er tilknyttet en bestemt avdeling, men vil også ha praksis på de andre avdelingene for å få en bredere kompetanse.  I tillegg har de minst tre ukes praksis ved et sykehjem for å få erfaring med heldøgnsomsorg og pleie av syke beboere. Her ved RRD deltar lærlingene i alle arbeidsoppgavene som en ansatt har, enten sammen med en kollega eller selvstendig.

Lærlingene er en ressurs for RRD fordi de tilfører ny kompetanse som vi er helt avhengig av. De kommer med nye ideer og fersk teori fra skolen. I tillegg bringer flere med seg digital kompetanse og er oppdatert på ny teknologi. Lærlingene er en god investering med tanke på senere rekruttering av gode medarbeidere.

En av våre 2.års lærlinger forteller at han trives godt her ved RRD. Han forteller at han lærer på en helt annen måte enn på skolebenken. Han synes det er lærerikt å utføre arbeidsoppgaver og se hvordan det fungerer i praksis. God opplæring og veiledning har gjort han selvstendig. Han synes det har vært spesielt interessant å lære hvordan brukermedvirkning kan utføres på en god måte.